کلیدواژه‌ی سرسام آور

واژگان label

هنگفت به معنای بسیار زیاد، سرسام‌آور و فوق‌العاده می‌باشد. همچنین معنی درشت، ستبر و گنده هم می‌دهد. در هر زمان بخواهند ب ...