کلیدواژه‌ی سربازی

اشیاء label

یَقلوی، یغلاوی و یا یقلاوی نوعی ظرف غذای فلزی استوانه‌ای دردار و دارای دسته است که بیشتر برای توزیع غذا در سربازخانه و ز ...

در عامیانه به سربازی که تازه به خدمت رفته است آش‌خور گفته می‌شود. ممکن است این اصطلاح در عامیانه به هرکسی که در کار خود ...

اشیاء label

فانوسقه نوعی کمربند از جنس برزنت است که سربازان از آن استفاده می‌کنند. کاربرد آن برای حمل فشنگ و قمقمه و ابزارهای دیگر ا ...

سان دیدن اصطلاحی است که بیشتر در مورد سربازی و نظام وظیفه به کار می‌رود و به معنای گذشتن فرمانده از برابر سربازان و مشاه ...

خشم شب اقدامی است که به جهت شبیه‌سازی حمله ناگهانی دشمن برای سربازها انجام می‌شود و در دوره آموزشی رخ می‌دهد. معمولا خشم ...

رَسته به معنای دسته، رده، طبقه و گروه می‌باشد. در بحث نیروهای مسلح، رَسته اصطلاحی است برای مشخص‌کردن تخصص‌های نظامی که ا ...