کلیدواژه‌ی سرباز

به پارتیزان و جنگجوری داوطلب، چریک گفته می‌شود. به جنگجویی که عضو یک گروه چریکی است و در جنگ‌های چریکی شرکت دارد، چریک گ ...

اشیاء label

یَقلوی، یغلاوی و یا یقلاوی نوعی ظرف غذای فلزی استوانه‌ای دردار و دارای دسته است که بیشتر برای توزیع غذا در سربازخانه و ز ...

در عامیانه به سربازی که تازه به خدمت رفته است آش‌خور گفته می‌شود. ممکن است این اصطلاح در عامیانه به هرکسی که در کار خود ...

اشیاء label

واکسیل رشته‌ای است از جنس نخ یا ابریشم به رنگ زرد یا سفید که افسران روی دوش و جلو سینه آویزان می‌کنند. دژبان‌ها از واکسی ...

اشیاء label

فانوسقه نوعی کمربند از جنس برزنت است که سربازان از آن استفاده می‌کنند. کاربرد آن برای حمل فشنگ و قمقمه و ابزارهای دیگر ا ...

سان دیدن اصطلاحی است که بیشتر در مورد سربازی و نظام وظیفه به کار می‌رود و به معنای گذشتن فرمانده از برابر سربازان و مشاه ...

خشم شب اقدامی است که به جهت شبیه‌سازی حمله ناگهانی دشمن برای سربازها انجام می‌شود و در دوره آموزشی رخ می‌دهد. معمولا خشم ...