کلیدواژه‌ی سربار

تِلپ شدن به معنای سربار دیگران شدن، هوارشدن بر سر کسی و خود را به دیگران تحمیل کردن است. همچنین می‌تواند به معنای میهمان ...

طفیلی به شخصی گفته می‌شود که به دیگری وابسته است. همچنین معنای مفت‌خور، سربار و انگل هم می‌دهد. کسی که ناخوانده همراه شخ ...