کلیدواژه‌ی ستاره

علمی label

صورت فلکی یا پیکر آسمانی مجموعه‌ای از ستاره‌ها است که از دید زمینی به شکل ویژه‌ای مانندسازی و نام‌گذاری شده‌است. در واقع ...

سلبریتی برگرفته از واژه‌ی انگلیسی Celebrity است و به معنای فرد مشهور است و به کسی گفته می‌شود که میان مردم شناخته شده و ...