کلیدواژه‌ی ساعت

علمی label

ب.ظ مختصرشدۀ عبارت بعد از ظهر است و در بیان زمان در سیستم 12 ساعته به کار می‌رود. برای مثال ساعت 20 یا همان 8 شب را می‌ت ...

علمی label

ق.ظ مختصرشدۀ عبارت قبل از ظهر است و در بیان زمان در سیستم 12 ساعته به کار می‌رود. برای مثال ساعت 9 صبح را می‌توان 9:00 ق ...

علمی label

AM سرواژۀ عبارت ante meridiem است و به معنای قبل از ظهر می‌باشد. معادل آن در فارسی ق.ظ است. این اصطلاحی است که در سیستم ...

PM سرواژۀ عبارت Post meridiem است و به معنای بعد از ظهر می‌باشد. در فارسی به صورت خلاصه ب.ظ نوشته می‌شود. این اصطلاحی اس ...