کلیدواژه‌ی سازمان

سیاست label

هیأت امنا به معنای گروه امانت‌داران است و نوعی گروه‌بندی مدیریتی محسوب می‌شود. هیأت یعنی گروه و امنا به معنای امین‌ها اس ...

واژگان label

ذینفع در لغت به معنای سودبَر است. به شخص یا سازمانی که فعالانه در یک پروژه یا فعالیت شرکت دارد یا نحوهٔ اجرا یا تکمیل آن ...

واژگان label

اپراتور یا Operator به معنای گرداننده و متصدی می‌باشد و به شخص یا سازمانی گفته می‌شود که مسئول و گردانندۀ فعالیتی می‌باش ...

استارتاپ که برابر پارسی آن شرکت نوپا می‌باشد، به یک شرکت یا کسب‌وکار گفته می‌شود که معمولاً به تازگی و در نتیجهٔ کارآفری ...

خط مشی یعنی راه و روش، طریقه و نحوه کار. خط مشی تعیین‌کننده محدوده تصمیم‌گیری برای مدیران سازمان یا هیئت مدیره می‌باشد. ...