کلیدواژه‌ی ساخت و پاخت

واژگان label

تبانی یعنی با هم سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به کاری. مترادف تبانی، توطئه و دسیسه می‌باشد و برابر پارسی آن ساخت و پ ...