کلیدواژه‌ی ساختمان

اشیاء label

اف اف اصطلاحی عامیانه برای بیان آیفون یا همان دربازکن است. اف اف، یک سیستم ارتباط صوتی و یا تصویری است که در یک ساختمان ...