کلیدواژه‌ی زیپو

معمولا به خوراکی‌های آبکی و رقیق، نوشیدنی بی‌مایه و بی‌مزه و همچنین چای بی‌رنگ آب زیپو گفته می‌شود. واژه زیپو به تنهایی ...