کلیدواژه‌ی زیر انداز

اشیاء label

زیلو یک نوع زیرانداز و کف‌پوش دست‌بافت است که با نخ بافته می‌شود و شباهت زیادی به حصیر دارد. این زیرانداز در برخی مناطق ...