کلیدواژه‌ی زیرک

به شخص حقه‌باز، دودره‌باز و متقلب، هفت خط گفته می‌شود. همچنین به فرد زیرک، باهوش و رِند هم هفت خط می‌گویند. ریشه این اصط ...