کلیدواژه‌ی زهدگرا

مُرتاض به معنای انسان مقدس و ریاضت‌کش می‌باشد. مرتاض به کسی گفته می‌شود که بر نفس خود پا گذاشته و تمام عمر خودشان را به ...