کلیدواژه‌ی زن و شوهر

به طلاق گرفتن و جداشدن زن و شوهر از یکدیگر متارکه می‌گویند. همچنین متارکه در لغت می‌تواند به معنای جدایی، بیزاری و ترک‌ک ...