کلیدواژه‌ی زندگی

دِرام در تئاتر و ادبیات به نمایش یا داستانی گفته می‌شود که به حوادث زندگی نزدیک باشد و مطالب غم‌انگیز و خنده‌دار هر دو د ...

کارما برابر با جمله‌ی هر چه بکاری همان درو خواهی کرد است و مفهومی در هندوئیسم و بودیسم می‌باشد که منظور آن عملکرد فرد در ...

اصلاحی است به معنای سبک زندگی که می‌تواند به علایق، نظرات، رفتارها و جهت‌گیری رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ اشاره کند.