کلیدواژه‌ی زنان

سرخاب سفیداب اصطلاحی به معنای آرایش کردن و آراستن صورت می‌باشد و همچنین اشاره به ادوات و لوازم آرایش زنانه دارد. سرخاب گ ...

به شخصی که پیرو نهضت فمینیسم باشد، فمینیست میگویند. شخص فمینیست برای حقوق زنان و برابری زن و مرد تلاش می‌کند.

فمینیسم نام نهضت طرفداری از حقوق زنان است. گستره‌ای از جنبش‌های سیاسی، ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های اجتماعی است که هدفی مشترک ...