کلیدواژه‌ی زن

طلاق‌ رجعی نوعی از طلاق و متارکه است و به طلاقی گفته می‌شود که مرد به‌ سوی زنی که طلاق داده است برگردد. یعنی هنوز عده تم ...

واژگان label

Mrs با تلفظ میسیز به خانمی گفته می‌شود که ازدواج کرده و متاهل است و شوهر دارد. Mrs کوتاه شده‌ی واژۀ Mistress است.

واژگان label

Queen یا کویین به معنای ملکه و شهبانو می‌باشد و ملکه همان زن پادشاه است.

پزشکی label

به زنی که دیگر عادت ماهانه نشود و همچنین دیگر توانایی باردارشدن نداشته باشه، یائسه گفته می‌شود. زن یائسه دچار یائسگی است ...

به شخصی که پیرو نهضت فمینیسم باشد، فمینیست میگویند. شخص فمینیست برای حقوق زنان و برابری زن و مرد تلاش می‌کند.