کلیدواژه‌ی زلزله

علمی label

گُسل به شکستگی‌هایی در پوسته زمین گفته می‌شود که سنگ‌های دو طرف صفحهٔ شکستگی نسبت به همدیگر حرکت کرده باشند. انرژی آزادش ...