کلیدواژه‌ی زبان اصلی

ساب‌تایتل یا subtitle به معنای زیرنویس یا عنوان فرعی می‌باشد. معمولا به زیرنویس فیلم‌های زبان اصلی که ترجمه شده‌اند گفته ...