کلیدواژه‌ی زبان

علمی label

تافل که به انگلیسی TOEFL نوشته می‌شود، سرواژۀ عبارت Test of English as a Foreign Language است که به معنای "آزمون انگلیسی ...