کلیدواژه‌ی ریتم

واژگان label

‌ریتمیک برگرفته از واژۀ انگلیسی Rhythmic است و به معنای موزون و وزن‌دار است. در واقع هر چیزی که طبق یک الگوی منظم و وزن‌ ...