کلیدواژه‌ی روزمره

روزمرِگی به معنای تکرار کارهای روزمره به صورت یکنواخت و کسل‌کننده بدون هیچگونه تغییر و پیشرفتی است. اگر حس کنیم، همه چیز ...