کلیدواژه‌ی رودربایستی

واژگان label

آمپاس برگرفته از واژۀ فرانسوی impasse است و به معنای تنگنا، فشار و رودربایستی می‌باشد. برای مثال من را در آمپاس قرار نده ...

ماخوذ به حیا یعنی از روی حجب و حیا به کاری تن دردادن یا کاری را پذیرفتن. ماخوذ به حیا شدن یعنی رودربایستی.