کلیدواژه‌ی رمز عبور

گذرواژه، برابر پارسی واژه‌ی پسورد یا همان رمز عبور است. رمز عبور یا Password عبارت یا رشته‌ای از نویسه‌ها است که برای اص ...