کلیدواژه‌ی رمز

واژگان label

سِکرت برگرفته از واژۀ انگلیسی Secret است و به معنای راز، رمز و سِر می‌باشد. راز مطلبی است پوشیده و پنهان و نباید به دیگر ...