کلیدواژه‌ی رفتار

علمی label

غریزه ویژگی و توانایی‌هایی است که از طریق وراثت و طبیعت به انسان و حیوانات منتقل شده است. همچنین به گرایش‌ها و تمایلات م ...

اوتیسم نوعی اختلال رشدی از نوع روابط اجتماعی است که به آن درخودماندگی هم گفته می‌شود و با رفتارهای ارتباطی، کلامی غیرطبی ...