کلیدواژه‌ی رسانه

اشیاء label

DVB سرواژۀ عبارت Digital Video Brodcasting است و به معنای پخش ویدئویی دیجیتال گفته می‌شود. به پخش تصاویر دیجیتال توسط ام ...