کلیدواژه‌ی رباخواری

به پول و سودی که بستانکار (طلبکار) بابت طلب خود می‌گیرد، ربا گفته می‌شود. رباخواری به عمل دریافت ربا گفته می‌شود که معمو ...