کلیدواژه‌ی رای ها

واژگان label

آرا جمع واژۀ رأی است و به معنای رأی‌ها می‌باشد. همچنین اگر این واژه با کلمه‌ای دیگر ترکیب شود، (مانند بزم‌آرا) به معنای ...