کلیدواژه‌ی رایانامه

هرزنامه برابر پارسی واژۀ اسپم است و به محتوای تبلیغاتی و مزاحم در فضای مجازی گفته می‌شود. از آنجایی که در ابتدا محتوای ا ...

ایمیل یا Email همان نامه الکترونیکی است که از طریق اینترنت ارسال می‌شود و در فارسی به آن رایانامه گفته می‌شود.