کلیدواژه‌ی راه‌آهن

مکان label

گِیت در فرودگاه به معابر ویژه‌ای گفته می‌شود که برای عبور و مرور مسافران و کادر پرواز و خدمه هواپیما از پایانه‌های مسافر ...