کلیدواژه‌ی راهبردی

واژگان label

سوق الجیشی به معنای استراتژیک و راهبردی می‌باشد. به مناطقی که از نظر نظامی و سیاسی حساس و مهم هستند مانند تنگه هرمز، منا ...