کلیدواژه‌ی راغب کردن

واژگان label

ترغیب یعنی انگیزش، تشویق، تحریک و راغب کردن. کسی را به چیزی ترغیب کردن یعنی وی را تشویق به انجام کاری بکنید و به او انگی ...