کلیدواژه‌ی رابط

فناوری label

OTG سرواژۀ عبارت On-The-Go است و نوعی فناوری الکترونیکی است که به دستگاه‌های مجهز به درگاه USB مانند تلفن همراه این امکا ...