کلیدواژه‌ی رئیس جمهور

سیاست label

جمهوری به نوعی از حکمرانی گفته می‌شود که به جای پادشاه یک تن از طرف مردم برای مدت معینی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شو ...

سیاست label

استیضاح در لغت یعنی توضیح خواستن و خواستار آشکارکردن مطلبی شدن است. در سیاست استیضاح به معنای پرسش رسمی نمایندگان مجلس ا ...