کلیدواژه‌ی ذهن کیهانی

علمی label

کائنات به معنای تمام موجودات و مخلوقات جهان می‌باشد. در واقع کائنات در برگیرندۀ تمام آنچه در زمین و آسمان وجود دارد است. ...