کلیدواژه‌ی دین

واژگان label

بدعت در لغت یعنی ابتکار، نوآوری، رسم نو، آیین نو و سنت ستیزی. بدعت رسم یا آیین تازه‌ای است که مورد پذیرش قرار نگرفته یا ...