کلیدواژه‌ی دوگانه

فناوری label

هیبریدی برگرفته از واژۀ انگلیسی hybrid است و به معنای ترکیبی، دورگه و پیوندی می‌باشد. خودرو هیبریدی یا خودرو دونیرو و یا ...