کلیدواژه‌ی دولت

سیاست label

فدرال نوعی ویژگی حکومتی است که به‌ صورت اتحادیه‌ای از ایالات‌ خودگردان اداره می‌شود. یک جمهوری فدرال، اجتماعی از ایالات ...

اقتصاد label

به کمک مالی دولت که برای کاستن قیمت نیازمندی‌های ضروری مردم پرداخت می‌شود، سوبسید گفته می‌شود. در پارسی برابر آن یارانه ...

سیاست label

استیضاح در لغت یعنی توضیح خواستن و خواستار آشکارکردن مطلبی شدن است. در سیاست استیضاح به معنای پرسش رسمی نمایندگان مجلس ا ...