کلیدواژه‌ی دوست پسر

بی اف یا BF سرواژۀ عبارت Boyfriend می‌باشد و به معنای دوست پسر است. دوست پسر عنوانی است که به یک پسر یا مرد داده می‌شود ...