کلیدواژه‌ی دوستدار

واژگان label

آماتور برگرفته از واژۀ Amateur است و به افراد تازه‌کار و غیرحرفه‌ای گفته می‌شود. همچنین به معنای کسی که به خاطر میل و عل ...