کلیدواژه‌ی دوزنده

در عامیانه به فرد معتاد اهل بخیه گفته می‌شود. اهل بخیه به معنای اهل فن، بخیه‌کار و دوزنده می‌باشد.