کلیدواژه‌ی دم و بازدم

واژگان label

استنشاق به معنای واردکردن هوا یا هر گاز دیگر به بینی و ریه می‌باشد. در واقع استنشاق به معنی نفس کشیدن، استشمام و دم‌وباز ...