کلیدواژه‌ی دموکراتیک

سیاست label

جمهوری به نوعی از حکمرانی گفته می‌شود که به جای پادشاه یک تن از طرف مردم برای مدت معینی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شو ...