کلیدواژه‌ی دشوار

به حرف‌های نامفهوم، دشوار، سنگین و هر حرفی که درک و فهم آن مشکل باشد، قُلُمبه سُلُمبه گفته می‌شود. همچنین می‌توان به آن ...

به هر چیز به سفت و سخت چِغِر گفته می‌شود. همچنین به پوست پینه‌بسته هم چغر می‌گویند. چغر و بد بدن اصطلاحی است عامیانه و م ...