کلیدواژه‌ی دشمنی

بی غل و غش یعنی بدون دشمنی، بدون کینه و بدون بد دلی است. عبارت "غل و غش" به معنای دشمنی، کینه و حسادت است. بی غل و غش کا ...

واژگان label

معاند به معنای دشمن، ستیزکننده و متخاصم می‌باشد. معاند برگرفته از عناد است و یعنی عنادکننده یا کسی که دشمنی می‌کند.