کلیدواژه‌ی دسترسی

بوکمارک برگرفته از واژۀ انگلیسی Bookmark که به معنای نشانه یا نشانک می‌باشد. بوکمارک در مرورگر وب به میان‌برهایی گفته می ...

رایانه label

فایروال به نرم‌افزاری گفته می‌شود که از دستیابی غیرمجاز به یک سیستم مانند رایانه جلوگیری می‌کنند. درخواست‌ها و بسته‌های ...