کلیدواژه‌ی دریا

مکان label

به مکان توقف کشتی‌ها برای تخلیه و بارگیری که در بندر وجود دارد، اِسکله گفته می‌شود. در واقع اسکله سازه‌ای دریایی است که ...