کلیدواژه‌ی درگاه اینترنتی

درگاه پرداخت امکانی است برای پرداخت پول به صورت غیرحضوری و مجازی که معمولا به صورت اینترنتی است. درگاه پرداخت اینترنتی ب ...