کلیدواژه‌ی دروغ

واژگان label

تزویر به معنای دورویی کردن، فریب دادن، گول زدن و دروغ پردازی است. همچنین تزویر می‌تواند با واژه‌های ریا، حیله، مکر و نیر ...

یالان در آذری به معنای دروغ است و یالان دنیا به معنای دنیای بی‌ثبات و دنیای دروغین می‌باشد.